Aarariraro

Tamil Song Lyrics

Aarariraro Lyrics

Song : Aarariraro
Movie : Raam (2005)
Singers : K.J.Yesudhas
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist : Snehan
Direction :
Submitted By : mr.musicc
Viewed 17284 Times

View all Raam (2005) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

MuhupuhNuh...ehd; ,q;F ghl...jhNa eP fz;Zwq;F
vd;Ndhl kb rha;e;J.......... (2)
thOk; fhyk; ahTNk...jhapd; ghuk; nrhu;f;fNk...
Ntjk; ehd;q;Fk; nrhd;dNj...mij ehd; mwpNtNd...
mk;kh vd;Dk; ke;jpuNk...mfpyk; ahTk; Mo;fpwNj...

(MuhupuhNuh)

Ntu; ,y;yhj kuk;Nghy; vd;id eP G+kpapy; el;lhNa...
Cu; fz; ve;jd; NkNy gl;lhy; cd; capu; Nehf Jbj;jhNa...
cyfj;jpd; ge;jq;fs; vy;yhk; eP nrhy;yp je;jhNa...
gpwg;Gf;Fk; ,wg;Gf;Fk; ,ilapy; top elj;jpr; nrd;whNa...
cdf;Nf Xu; njhl;by; fl;b...ehNd jhaha; khwpl Ntz;Lk;...

(MuhupuhNuh)

jha; nrhy;fpd;w thu;j;ijfs; vy;yhk; Neha; jPu;f;fpd;w kUe;jy;yth....
kz; nghd; NkNy Mir Jwe;j fz; Jhq;fhj capu; my;yhth...
fhyj;jpd; fzf;Ffspy; nrythFk; tuTk; eP...
Roy;fpd;w G+kpapd; NkNy Royhj G+kpAk; eP...
,iwth eP MizapL...jhNa ve;jd; kfsha; khw.....

(MuhupuhNuh)>

Aarariraro Tamil Song Lyrics in English

Aarariraaro……… Naan Ingu Paada…… Thaaye Nee Kannurangu
Ennoda Madi Saaindhu………… (2)
Vaazhum Kaalam Yaavume…… Thaayin Paaram Swargame………….
Vedham Naangum Sonnadhe……….. Athai Naan Ariveyne………….
Amma Ennum Mandhirame……… Agilam Yaavum Aazhkiradhe………………..

(Aarariraaro)

Ver Illadha Marampol Ennai Nee Bhoomiyil Nattaaye……..
Oor Kann Enthan Mele Pattaal Un Uyir Noga Thudithaaye………
Ulagathin Bandhangal Ellam Nee Solli Thanthaye……………….
Pirapukkum Irapukkum Idaiyil Vazhi Nadaththi Chendraye……….
Unakke Orr Thottil Katti…… Naane Thaayaai Maarida Vendum………….

(Aarariraaro)

Thaai Solkindra Vaarthaigal Ellam Noii Theerkindra Marundhallavaa…………
Man Pon Mele Aasai Thurandha Kan Thoongaatha uyir Allavaa…….
Kaalathin Kanakkukalil Selavaagum Varavum Nee………
Suzhalkindra Boomiyil Mele Suzhalaatha Boomiyum Nee…..
Iraivaa Nee Aanaiyidu…………… Thaaye Enthan Magalaai Maara………..

(Aarariraaro)

Aarariraro Video Song