Tamil Song Lyrics

Aananthamaanathu Arputhamaanathu Lyrics

Song : Aananthamaanathu Arputhamaanathu
Movie :
Singers : K.J. Yesudass
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2436 Times

View all Songs Lyrics

Tamil Lyrics

(Mde;jkhdJ.. mw;GjkhdJ..
ehd; me;j kUe;ij fz;Lnfhz;Nld;) (2)
(me;j Qhdj;jpNy vd;id mwpe;J nfhz;Nld;
epjhdj;jpNy cz;ik Gwpe;J nfhz;Nld;) (2)

Mde;jkhdJ.. mw;GjkhdJ..
ehd; me;j kUe;ij fz;Lnfhz;Nld;

(,j;jid rpwpa tpijapypUe;J
vj;jid ngupa kuk; te;jJ) (2)
mj;jid kuKk; ,j;jid fhyk;
mjw;f;Fs; vg;gb Fb nfhz;lJ...
gj;jhk; khjk; gpwg;gJ vd;gij
guk;nghUs; ahUf;Fk; vOjp itj;jhd;
,j;jid ehspy; ,wg;gJ vd;gij
ufrpakhfhf Vd; itj;jhd; (2)

Mde;jkhdJ.. mw;GjkhdJ..
ehd; me;j kUe;ij fz;Lnfhz;Nld;

(kudj;jpd; ehopif Kd;Ng njupe;jhy;
kdpjd; ,iwtid epidg;ghdh) (2)
kjKk; NgjKk; ,y;yhjpUe;jhy;
,iwtdpd; ufrpak; mwpthdh...
clnyDk; $L tpOtjd; Kd;Nd
mtDld; $Ljy; Mde;jk;
capnuDk; fhw;W XbLk; Kd;Nd
jj;Jt fhw;Nw Ngupd;gk; (2)

Mde;jkhdJ.. mw;GjkhdJ..
ehd; me;j kUe;ij fz;Lnfhz;Nld;
me;j Qhdj;jpNy vd;id mwpe;J nfhz;Nld;
epjhdj;jpNy cz;ik Gwpe;J nfhz;Nld;

ek;gpf;ifAlNd ,iwtid NjL
ehisa nghONj mtd; tUthd;
ez;ik jPikapy; mtid ehL
ez;ik kl;Lk; mtd; jUthd;.. (2)>

Aananthamaanathu Arputhamaanathu Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Aananthamaanathu Arputhamaanathu in english, it will be updated soon. Check back later.

Aananthamaanathu Arputhamaanathu Video Song

If you don't see the video song of Aananthamaanathu Arputhamaanathu, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos