Tamil Song Lyrics

Aana Aavanna Eena Lyrics

Song : Aana Aavanna Eena
Movie : Vaagai Sooda Vaa (2011)
Singers : Libson International Symphony Orchestra, Childrens Choir
Music : M Ghibran
Lyricist : Vairamuthu
Direction : A Sarkunam
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 4372 Times

View all Vaagai Sooda Vaa (2011) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

jh eh ehdh jddh
jh edd eh eh jddd eh
jh eh ehdh jddh
jh eddh eh eh eh

m'dh.. M'td;dh.. ,'dh..
mj mwptpf;f te;jtd; Mz;ltdh
f'dh.. fh'td;dh.. fp'dh..
vq;f fz;z jpwe;jhdh

mb jk;jk;.. mb jk;jk;..
mb jk;kNu jk;kNu jk;kNu jk;..
mb jk;jk;.. mb jk;jk;..
mb jk;kNu jk;kNu jk;..

Gs;sp khNd.. Gs;sp khNd..
ehd; vOjw vOj;Jf;F Gs;sp nfhL
G+q;FapNy.. G+q;FapNy..
vd; ghl;Lf;F gjpy nfhL

m'dh.. M'td;dh.. ,'dh..
mj mwptpf;f te;jtd; Mz;ltdh
F'dh.. $'td;dh.. nf'dh..
vq;f FUNt eP jhdh

mb jk;jk;.. mb jk;jk;..
mb jk;kNu jk;kNu jk;kNu jk;..
mb jk;jk;.. mb jk;jk;..
mb jk;kNu jk;kNu jk;..

rupjhdh.. Kiwjhdh..
ml G+f;fspd; jiyapy; ghiwfsh
fy;yhky;.. nty;yhky;..
ehk; fz;zPu; gpwtpfsh

fy;yhj xU [hjp
fy;tpAk; fw;W tpLkh
kz;zhSk; rpW $l;lk;
tpz;ntsp njhl;L tpLkh (2)

rk;rk;rk; rk; rk; rk; (3)
jk;jk;jk; jk; jk; jk; (3)

m'dh.. M'td;dh.. ,'dh..
mj mwptpf;f te;jtd; Mz;ltdh
f'dh.. fh'td;dh.. fp'dh..
vq;f fz;z jpwe;jhdh

,sikapy; fy; vd;W nrhd;dhy;
mJ nrq;fy; Rkf;Fk; Ntiy my;y
vOj;ij ehk; fw;Wf; nfhz;lhy; - ml
,dpNky; Vio my;y (2)

jh eh ehdh jddh
jh eddh eh eh eh
>

Aana Aavanna Eena Tamil Song Lyrics in English

Thaa naa nanaa thananaa 
Tha nanaa nanaa thana nana
Thaa naa nanaa thananaa 
Tha nanaa nanaa thana nanaa

Ana aavana eena ina
Athai arivikka vanthavan aandavanaa
Kaanaa kaavanna keena
Enga kanna thiranthaanaa

Adi tham tham adi tham tham
Adi thamare thamare thamare tham
Adi tham tham adi tham tham
Adi thamare thamare thamare tham

Pulli mane.. pulli mane..
Naan ezhudhura ezhuthukku pulli kodu
Poonguyile… poonguyile…
En paattukku badhilu kodu

Ana aavana ina
Athai arivikka vanthavan aandavanaa
Kunaa koovanna keena
Enga kuruve nee thaana

Adi tham tham..adi tham tham..
Adi thamare thamare thamare tham
Adi tham tham..adi tham tham..
Adi thamare thamare thamare tham

Sari thaanaa muraithaanaa
Ada pookalin thalaiyil paaraigalaa
Kallamal vellamal 
Naam kaneer piravigalaa

Kallatha oru jathi
Kalviyum katru vidumaa
Mannaalum siru koottam
Vinvelli thottu vidumaa (2)

Samsamsam sam sam sam (3)
Thamthamtham tham tham tham (3)
Aana aavana eena
Athai arivikka vanthavan aandavanaa
Kaanaa kaavanna keena
Enga kanna thiranthaanaa

Ilamayil kal endru sonnaal
Athu sengal sumakkum velai alla
Ezuthai naam katru kondaal - ada
Inimel ezhai alla (2)

Thaa naa naanaa thanana
Thaa nanana naa naa naa

Aana Aavanna Eena Video Song

If you don't see the video song of Aana Aavanna Eena, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos