Tamil Song Lyrics

Aalapole Velapole Lyrics

Song : Aalapole Velapole
Movie : Ejamaan(1993)
Singers : S.P. Balasubramaniyam, Chitra
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction : R.V. Udhaya Kumar
Submitted By : mr.musicc
Viewed 3545 Times

View all Ejamaan(1993) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz;: Myg;Nghy;...Ntyg;Nghy;...Myk;...tpOJNghy;...
khkd; neQ;rpy;...ehd; ,Ug;NgNd...
ehyg;Nghy;...nuz;lg;Nghy;...ehSk;...nghOJNghy;...
ehDk;...mq;F...epd;wpUg;NgNd...
gjpy;Nf....Y...mbfz;zk;kh...M...Mm...ey;yehS...nfhQ;rk;...
nrhy;yk;kh...vd;dk;kh...fz;zk;kh...N`ha;...
Myg;Nghy;...Ntyg;Nghy;...Myk;...tpOJNghy;...
khkd; neQ;rpy;...ehd; ,Ug;NgNd...

ngz;: vk;kdr...khkDf;F...gj;jpukh...nfhz;Lnry;Y...
,d;Dk;...vd;dNtZk;Kd;D...cj;juT...Nghlr;nrhy;Y...
Mz;: nfhj;J...kQ;ry;....jhdiur;R...epj;jKk;...ePuhlr;nrhy;Y...
kPdhl;rp...Fq;Fkj;j...nej;jpapy...#lr;nrhy;Y...
ngz;: nrhd;dj...ehDk;...Nff;FNwd;...nrhu;zNk...mq;fNgha;...$wpL...
Mz;: mQ;ry...khy...Ngh...LNwd;...md;dj;jpd;...fhJy...XjpL...
ngz;:
khNk...nedg;Gjhd;...khrf;fzf;fpNy...ghlh...gLj;Jnjd;idNa...
GJ...G+th...ntbr;r...njd;idNa...

Mz;: Myg;Nghy;...Ntyg;Nghy;...Myk;...tpOJNghy;...
Mir neQ;rpy;...ehd; ,Ug;NgNd...
ngz;: ehyg;Nghy;...nuz;lg;Nghy;...ehSk;...nghOJNghy;...
ehDk;...mq;F...epd;wpUg;NgNd...

Mz;: Ntyq;Fr;rp...ehd;tisr;R...tpy;Ytz;b...nrQ;RjhNwd;...
tz;bapy...`...tQ;rpte;jh...tisr;Rfl;b...nfhQ;rthNwd;...
ngz;: Myq;Fr;rp...ehd;tisr;R...gy;yf;nfhd;D...nrQ;RjhNwd;...
gy;yf;Fy...khkte;jh...gfy;KbQ;R...nfhQ;rthNwd;...
Mz;:
tl;lkha;...fhAk;...ntz;zpyh...nfhy;YNj...nfhy;YNj...uh...j;jpup...
ngz;: fl;bypy;...NghLk;...ghAe;jhd;...Fj;JNj...Fj;Jhrp...kh...jpup...
Mz;: CUk;...xwq;fl;Lk;...Xir...mlq;fl;Lk;...fhj;jh...gwe;JtUNtd;...
GJ...ghl;lh...gbr;R...jUNtd;...

ngz;: Myg;Nghy;...Ntyg;Nghy;...Myk;...tpOJNghy;...
khkd; neQ;rpy;...ehd; ,Ug;NgNd...
ehyg;Nghy;...nuz;lg;Nghy;...ehSk;...nghOJNghy;...
ehDk;...mq;F...epd;wpUg;NgNd...
Mz;: gjpy;Nf....Y...mbfz;zk;kh...M...Mm...ey;yehS...nfhQ;rk;...
nrhy;yk;kh...vd;dk;kh...fz;zk;kh...N`ha;...
Myg;Nghy;...Ntyg;Nghy;...Myk;...tpOJNghy;...
Mir neQ;rpy;...ehd; ,Ug;NgNd...
ngz;: ehyg;Nghy;...nuz;lg;Nghy;...ehSk;...nghOJNghy;...
ehDk;...mq;F...epd;wpUg;NgNd...>

Aalapole Velapole Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Aalapole Velapole in english, it will be updated soon. Check back later.

Aalapole Velapole Video SongTamil Cooking Videos