Tamil Song Lyrics

Aadungada Machan Aadungada Lyrics

Song : Aadungada Machan Aadungada
Movie : Naadodigal (2009)
Singers :
Music : Sundar C. Babu
Lyricist :
Direction : Samuthirakani
Submitted By : Manimaran
Viewed 6736 Times

View all Naadodigal (2009) Songs Lyrics

Tamil Lyrics


MLq;flh kr;rhd; MLq;flh
mofhdg; nghz;zg; ghu;j;J NjLq;flh
ghLq;flh kr;rhd; ghLq;flh
ghthil gpd;dhy jhd; XLq;flh
Fj;jtr;r nghz;Z vy;yhk; mj;ijg; nghz;Zjhd;
kj;jg; nghz;Z vy;yhk; vq;fkhkd; nghz;Zjhd;
ifjl;bf; $g;GLNj nuz;Lf; fz;Z jhd;
vz;lhd;D Nfl;f Nfl;f Ntz;lhd;D nrhy;y nrhy;y
ahUNk ,y;y ,y;y vq;fsj;jhd;
vg;NghJk; vq;fg;ghL kq;fse;jhd;
vg;NghJk; vq;fg;ghL kq;fse;jhd;


rpq;fhup ehj;jdh rpq;fps; B Mj;Jdh
NfhL Nghl;l f;shRy vdf;F Cj;Jdh
jQ;rhT+U fr;Nrup jg;ghl;l xa;ahup
fy;ahzk; gz;zpf;fd;D fhj fps;spdh
ghk;G Gbf;f kFb kFbjhd;
nghz;zg; Gbf;f fgb fgbjhd;
ghk;G Gbf;f kFb kFbjhd;
nghz;zg; Gbf;f fgb fgbjhd;
Mfhak; Nkyg;ghU thd Ntbf;if
mg;gNdhl nghz;Z te;jh fz;iz %bf;f
CNuhuk; fs;Sf;fil XNlhb th th
gq;fhsp xd;dh Nru;e;J ge;jhlyhk;
rpj;jg;gd; ghf;fl;Ly rpy;yiua vLj;J
ehl;lhik jpz;izapy rPl;lhlyhk;

FO

je;jhNd je;jhNd je;jhNddh
je;jhNd je;jhNd je;jhNddhkq;fk;kh khuhg;G ky;Aj;j tPuhg;G
rpf;Fd;D rpupr;rhNs rpe;Jk; kj;jhg;G INah
Mz;lhY ,Lg;Gy mQ;rhW kbg;Gy
Fj;jhl;lk; MLNj nfhj;J rhtpjhd;
gy;yg;GLq;f thaf; fhl;Llh
nghz;zg; Gbf;fg; gy;yf; fhl;Llh Nla;
gy;yg;GLq;f thaf; fhl;Llh
nghz;zg; Gbf;fg; gy;yf;fhl;Llh
ghthil fl;b te;j gr;rf; FJu
Nru;e;Jf; fpl;L Ml;lk; Nghl thb vJu
Mz;Nfhop vq;fNshl Ml;lj;jghU
thd;Nfhopg; Nghy te;J N[hb NrU
[hd;Gs;s Mzhf;$l Mz;Gs;s ehd;jhd;
Vk;Gs;s vd;dg;ghj;J Xbg;Nghw
[hd;Gs;s Mzhf;$l Mz;Gs;s ehd;jhd;
Vk;Gs;s vd;dg;ghj;J Xbg;Nghw


MLq;flh kr;rhd; MLq;flh
mofhdg; nghz;zg; ghu;j;J NjLq;flh
ghLq;flh kr;rhd; ghLq;flh
ghthil gpd;dhy jhd; XLq;flh
Fj;jtr;r nghz;Z vy;yhk; mj;ijg; nghz;Zjhd;
kj;jg; nghz;Z vy;yhk; vq;fkhkd; nghz;Zjhd;
ifjl;bf; $g;GLNj nuz;Lf;fz;Z jhd;
Vd;lhd;D Nfl;f Ntz;lhd;D nrhy;y nrhy;y
ahUNk ,y;y,y;y vq;fsj;jhd;
vg;NghJk; vq;fg; ghL kq;fse;jhd;
>

Aadungada Machan Aadungada Tamil Song Lyrics in English

Aadungada machan aadungada
Azhagaana ponna paarthu thedungada
Paadungada machan paadungada
Paavada pinnaalathan odungada
Kuthavatcha ponnu ellam athai ponnu thaan
Matha ponnu ellam inda maaman ponnu thaan
Kaithati koopiduthe rendu kannunthan
Endanu keka keka vendaanu solla solla
Yarume illa illa engalathaan
Epothum engappaadu mangalanthaan
Epothum engappaadu mangalanthaan

Singaari naathana single tea aathina
Kodu potta kaasula enaku oothina
Tanjavooru kacheri tapaata oyari
Kalyanam pannikanu kaada killina
Paambu pudika magudi magudithaan
Ponna pudika kabadi kabadithaan
Paambu pudika magudi magudithaan
Ponna pudika kabadi kabadithaan
Aagayam melappaaru vaana vedikkai
Appanoda ponnu vanda kanna moodikka
Oorooram kallukkada ododi va va
Pangali onnu sernthu panthaadalam
Sithapan pocketula sillaraya eduthu
Naattaama thinayila seetaadalam

Chorus

Thanthaane thanthaane thanthaanena
Thanthaane thanthaane thanthaanena

Mangama maarapu malyudha veerapu
Chikkunu sirichaale sinna mathaapu aiyo
Aandaalu idupula anjaaru madipula
Kuthaatam aaduthe kothu saavithaan
Pallapudunga vaaya kaattuda
Ponna pudika palla kaattuda dei
Pallappudunga vaaya kaattuda
Ponna pudika palla kaattuda
Paavaadai katti vanda pacha kudira
Serndu kittu aatam poda vaadi ethira
Aankozhi engaloda aatathapaaru
Vaankozhi pola vandu jodi seru
Jaanpilla aanakkooda aanpilla naandaan
Yenpulla ennappaarthu oodipora

Aadungada machan aadungada
Azhagaana ponna paarthu thedungada
Paadungada machan paadungada
Paavada pinnaalathan odungada
Kuthavatcha ponnu ellam athai ponnu thaan
Matha ponnu ellam inda maaman ponnu thaan
Kaithati koopiduthe rendu kannunthan
Endanu keka keka vendaanu solla solla
Yarume illa illa engalathaan
Epothum engappaadu mangalanthaan

Aadungada Machan Aadungada Video SongTamil Cooking Videos