Victory for Eelam and Palestine துரோகத்தால்

Victory for Eelam and Palestine துரோகத்தால் Image Post

Victory for Eelam and Palestine துரோகத்தால் வீழ்ந்தோம் அல்லாஹ்வின் கருணையால் இறுதி வெற்றி எங்களுக்கே!